Oorsprong en organisatie

Op 3 december 1802 ontstond de Commissie van Spijsuitdeling, als particulier initiatief om de ergste voedselnood bij behoeftigen te lenigen. Deze taak werd tot ver in de twintigste eeuw met succes vervuld. Daarna nam de overheid het over. De sociale steun was na de Tweede Wereldoorlog geen particuliere aangelegenheid meer. De soepuitdelingen door de Commissie van Spijsuitdeling waren door de tijd achterhaald. Gelukkig maar!

De Commissie zette haar activiteiten op een andere manier voort. Zo verleende zij steun voor sociale en culturele doeleinden.

Doelstelling

De Commissie van Spijsuitdeling ondersteunt sociale, maatschappelijke doelen/projecten met bescheiden giften. In het verlengde daarvan worden tevens culturele activiteiten ondersteund die zijn gericht op een breed (volwassen en/of jeugdig) publiek. Activiteiten die erop gericht zijn het publiek met cultuur kennis te laten maken, hebben daarbij een streepje voor.

Zie ook: Het verhaal van Groningen: De soepketel.

De Commissie van Spijsuitdeling is een stichting, gevestigd te Groningen (KvKnr 41013020).


Prijs voor SuperStadjer

De Commissie van Spijsuitdeling organiseert de jaarlijkse verkiezing van de SuperStadjer. De SuperStadjer is degene die naar het oordeel van de jury op vrijwillige basis het meest bereid is gebleken tot steun en hulp aan medeburger(s) in de gemeente Groningen. Elke vorm van vrijwilligerswerk kan hierbij in aanmerking worden genomen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- voor een door de winnaar aan te wijzen goed doel in de gemeente Groningen, alsmede uit € 500,- voor de winnaar persoonlijk. De uiterste datum voor het indienen is 1 oktober 2016. De verkiezing geschiedt onder voorwaarden als vermeld in het reglement.

reglement%20SuperStadjer.20160609.pdf

Giften

Alleen aanvragen voor activiteiten en/of projecten die plaatsvinden in/samenhangen met de stad Groningen kunnen in aanmerking komen voor een gift.

Kleinschalige projecten genieten de voorkeur. De stichting voert een beleid dat ook gericht is op de toekomst. Door instandhouding van het oorspronkelijk vermogen is zij in staat jaarlijks ongeveer tien projecten of instanties in de stad Groningen een steuntje in de rug te geven.

Als uitgangspunt hanteert de Commissie een maximum bedrag van € 2.000,- voor een gift. In principe altijd bij wijze van eenmalige ondersteuning. Een volgende gift aan eenzelfde doel is uitzondering.

Aanvragen

Aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk aan de Commissie van Spijsuitdeling worden gericht. Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen (in mei en november) om ontvangen aanvragen te bespreken. Wees daarom ruim op tijd. De aanvragen moeten steeds uiterlijk 30 april of 30 oktober zijn ingediend bij de secretaris van de Commissie:

Commissie van Spijsuitdeling
t.a.v. mw. G.T. de Jong
Postbus 6083
9702 HB Groningen
Tel.: (050) 527 05 97

 

Het bestuur kan bij een aanvraag met een kennelijk spoedeisend karakter, en alleen bij hoge uitzondering, tussentijds overgaan tot het toekennen van een gift. Bij aanvragen dient tenminste de volgende informatie te worden verstrekt:

  • naam en adres van de aanvrager
  • het doel waarvoor steun wordt gevraagd
  • raming van het benodigde bedrag, op basis van een begroting
  • opgave van eventueel reeds andere ter ondersteuning benaderde fondsen, sociale  diensten en/of overige instellingen