Commissie van Spijsuitdeling

Fonds voor Groningen Stad en Stadjers (Stadjersfonds)

 

ORGanisatie

Oorsprong en organisatie

Op 3 december 1802 ontstond de Commissie van Spijsuitdeling, als particulier initiatief om de ergste voedselnood bij behoeftigen te lenigen. Deze taak werd tot ver in de twintigste eeuw met succes vervuld. Daarna nam de overheid het over. De sociale steun was na de Tweede Wereldoorlog geen particuliere aangelegenheid meer. De soepuitdelingen door de Commissie van Spijsuitdeling waren door de tijd achterhaald. Gelukkig maar!

De Commissie zette haar activiteiten op een andere manier voort. Zo verleende zij steun voor sociale en culturele doeleinden.

Doelstelling

De Commissie van Spijsuitdeling ondersteunt sociale, maatschappelijke doelen/projecten met bescheiden giften. In het verlengde daarvan worden tevens culturele activiteiten ondersteund die zijn gericht op een breed (volwassen en/of jeugdig) publiek. Activiteiten die erop gericht zijn het publiek met cultuur kennis te laten maken, hebben daarbij een streepje voor.

Zie ook: Het verhaal van Groningen:

De soepketel.

 

 

Aanvraag GIFTEN

Alleen aanvragen voor activiteiten en/of projecten die plaatsvinden in/samenhangen met de stad Groningen kunnen in aanmerking komen voor een gift.

 

Kleinschalige projecten genieten de voorkeur. De stichting voert een beleid dat ook gericht is op de toekomst. Door instandhouding van het oorspronkelijk vermogen is zij in staat jaarlijks ongeveer tien projecten of instanties in de stad Groningen een steuntje in de rug te geven.

 

Als uitgangspunt hanteert de Commissie een maximum bedrag van € 2.000,- voor een gift. In principe altijd bij wijze van eenmalige ondersteuning. Een volgende gift aan eenzelfde doel is uitzondering.

Aanvragen

Aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk of per email aan de Commissie van Spijsuitdeling worden gericht. Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen (in mei en november) om ontvangen aanvragen te bespreken. Wees daarom ruim op tijd. De aanvragen moeten steeds uiterlijk 30 april of 30 oktober zijn ingediend bij de secretaris van de Commissie:

Het bestuur kan bij een aanvraag met een kennelijk spoedeisend karakter, en alleen bij hoge uitzondering, tussentijds overgaan tot het toekennen van een gift.

Bij aanvragen dient tenminste de volgende informatie te worden verstrekt:

 

  •  naam en adres van de aanvrager
  •  het doel waarvoor steun wordt gevraagd
  •  raming van het benodigde bedrag, op basis van een begroting
  • opgave van eventueel reeds andere ter ondersteuning benaderde fondsen, sociale  diensten en/of overige instellingen.

Commissie van Spijsuitdeling

t.a.v. mw. P.L. Meijer
Postbus 6083, 9702 HB Groningen
commissievanspijsuitdeling@gmail.com

facebook

Commissie van Spijsuitdeling

mw. P.L. Meijer | Postbus 6083, 9702 HB Groningen